top of page

Counseling

 

Counseling is een techniek die de humanistische psychotherapeut Carl Rogers ontwikkelde. In de optiek van Rogers is het therapeutisch goedgevoerde  gesprek het gesprek dat volgens de non-directieve methode wordt gevoerd.

De professionele gesprekspartner laat de ander zichzelf ontdekken en van daaruit beslissen hoe te handelen. 

 

Kenmerkend hierbij is dat het de cliënt is die al sprekend nieuwe informatie geeft, verder denkt en oplossingen aandraagt, terwijl de 'therapeut' de informatie, die de client aandraagt ordent door datgene wat gezegd wordt te herhalen en door met zeer kleine stapjes het gesprek verder te leiden door middel van het vragen van aanvullende informatie.

Om het communicatieproces te laten slagen moet de professionele werker het proces bewaken, door te zorgen voor een goed contact met de cliënt in een daarvoor geschikte ruimte, terwijl er voldoende tijd voor het gesprek is uitgetrokken.

 

De professional behoort zich er van bewust te zijn dat de cliënt zich in een afhankelijkheidspositie bevindt, waarbinnen de invloed van vooroordelen negatieve  gevoelens ten aanzien van de client niet toegestaan is.

Beide partijen behoren de wil te hebben elkaar begrijpend invoelend tegemoet te treden.

 

Het gesprek verloopt in grote lijnen volgens een vast stramien: 

A (de cliënt) begint met een zin (geen vraag); 

B (de professional) moet met eigen woorden de inhoud van de zin herhalen; 

A reageert op die herhaling met aan te geven of het klopt; dan mag B op hetgeen gezegd is door A reageren. Vervolgens zal dan A in eigen woorden weergeven wat B gezegd heeft, enzovoort.

 

Klopt die herhaling ergens tijdens het gespreksproces niet, dan moet geprobeerd worden aan hetgeen 'fout' is ontvangen of 'fout' is geïnterpreteerd opnieuw woorden worden gegeven. 

 

Gaat er iets fout dan gaat de professional na: 

- of de spreker in staat is de gedachten goed te organiseren en te formuleren; 

- of de spreker probeert te veel in één zin te zeggen; 

- of de spreker hoorbaar en duidelijk spreekt. 

 

De professional gaat ten aanzien van zichzelf na: 

- of hij als de luisteraar echt luistert: - of hij als de luisteraar interrumpeert, op het gespreksproces vooruitloopt, of vooruit denkt en zo de spreker tracht te beïnvloeden. 

 

Het proces kan door het beantwoorden van zulke vragen door de professional worden bijgestuurd. In het probleemoplossend counselen maakt de professionele werker een prioriteitenlijst van problemen, of delen van het probleem.

Bij het uiteenrafelen van dilemma's worden alle voor- en nadelen van de verschillende keuzes opgesomd, of verschillende oplossingen voor een probleem. De alternatieven krijgen een rapportcijfer. Dit leidt tot een strategie voor het oplossen van het probleem die voor het grootste gedeelte door de cliënt zelf is bedacht.

 

 

 

 

 

 

bottom of page